Medlemmer af Kongelundens Rideklub skal til enhver tid overholde nedenstående ordensreglement. Spørgsmål hertil kan stilles til bestyrelsen på: Bestyrelsen@kongelunden.com

Ordensreglementet opdateres snarest med de nye regler for egen underviser jf. mail, der er sendt til alle medlemmerne d. 19. januar 2022. 


Ordensreglement for Kongelundens Rideklub  

Sidst opdateret af bestyrelsen: Januar 2021 - med enkelte rettelser siden da, hvilket er markeret med kursiv.

Det forventes, at alle KRKs medlemmer, agerer med afsæt i nedenstående værdier:   

Klubben er til for dens medlemmer og det er derfor altafgørende, at vi sammen passer godt på fællesskabet og sikrer, at vores ridning og væremåde i KRK bidrager positivt til en god klubånd. Det er derfor vigtigt, at vi alle holder en god tone over for hinanden både fysisk og online.

KRKs medlemmer skal til enhver tid overholde det gældende ordensreglement. Såfremt ét medlem oplever, at et andet medlem bryder en regel er det i god klubånd venligt at vejlede ham/hende, således, at alle medlemmer lærer alle klubbens regler. Såfremt ét medlem gentagende gange bryder en eller flere regler, bør bestyrelsen gøres opmærksom herpå. Bestyrelsen har gjort sit bedste for at lave et ordensreglement, der afspejler den kultur og orden som medlemmerne ønsker i klubben.

1. Ordensreglementet generelt:   
1.1. Ordensreglementet gælder overalt på klubbens område, hvor intet andet er anført.  
1.2. Alle klubbens medlemmer og besøgende skal overholde klubbens ordensreglement.  
1.3. Klubbens bestyrelse er bemyndiget til, i særlige tilfælde, at dispensere fra ordensreglerne, i form af tilladelser eller forbud. Anvisninger fra bestyrelsen skal altid følges ubetinget. Bestyrelsen kan i øvrigt til enhver tid opstille specielle regler, hvor dette skønnes hensigtsmæssigt.  
1.4. Spørgsmål, tvivlstilfælde eller klager ang. ordensreglementet kan sendes skriftligt til klubbens bestyrelse, hvis fortolkninger og afgørelser er gældende. Anonyme klager vil ikke blive behandlet.  
1.5. Bestyrelsen har bemyndigelse til at udstikke sanktioner enten som mundtlig eller skriftlig advarsel, karantæne eller bortvisning, hvis medlemmer ikke overholder ordensreglementet.

2. Sikkerhedsregler:  
2.1. Alle skal altid bære fastspændt sikkerhedsgodkendt ridehjelm, når de sidder på en hest/pony.
2.2. Alle under 12 år, skal altid være under opsyn af en voksen, når de rider i klubben.
2.3. Alle ryttere under 15 år skal ved springning og løsspring være under opsyn af en voksen.
2.4. Alle ryttere under 18 år skal bære godkendt sikkerhedsvest ved springning.
Det anbefales også, at ryttere over 18 år bærer sikkerhedsvest ved springning. 
2.5. Der skal ved ridning og håndtering af hest/pony bæres sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj (dvs. lukkede sko/støvler og ved ridning med stigbøjler en lille hæl).
2.6. Hesten/ponyen skal ved ridning altid bære trense, og når den trækkes være i trense eller grime og træktov.
2.7. Der må rides med headset i det ene øre, men ikke i begge.
2.8. Du skal altid have fat i din hest (medmindre den er løs i rotunden eller det lille ridehus), men du skal også altid let kunne slippe din hest, hvis det bliver nødvendigt.
2.9. Der findes en førstehjælpskasse ved dommertårnet i det store ridehus. Der henstilles til, at der ringes 112, såfremt en person er kommet alvorligt til skade og der er tvivl om dennes tilstand. I tilfælde af, at der tilkaldes en ambulance, bør denne i telefonen opfordres til at slukke en eventuel sirene, når den nærmer sig, så der ikke opstår flere ulykker.
2.10. Såfremt du oplever brand på klubbens område så kontakt brandvæsnet på 112. Orientér straks andre på området om, at der er brand. Derefter skal bestyrelsen orienteres.

3. Færdsel på klubbens område: 
3.1. Al færdsel på klubbens område foregår på eget ansvar. Klubben hæfter ikke for tyveri eller skader, der sker på området.
3.2. Klubbens faciliteter, herunder materiel, ridehus, ridebaner, hegn etc. må ikke udsættes for unødig overlast. Skader på klubbens faciliteter skal meddeles klubbens bestyrelse.  
3.3. Al ridning på klubbens område uden for ridebaner og ridehuse skal foregå i skridt.
3.4. Du skal til hver en tid være rolig og opmærksom, når du færdes på klubbens område.
3.5. Du må gerne have din hund med i klubben - den skal dog være rolig og altid i snor.
3.6. Alle heste og ponyer i KRK skal til hver en tid behandles godt. Bid, sporer og pisk skal altid bruges hensigtsmæssigt. Hvis du oplever uhensigtsmæssig, forkert eller voldsom håndtering af heste/ponyer fra jorden eller under ridning, må du meget gerne gøre personen opmærksom på regelbruddet og desuden bør du orientere bestyrelsen herom.
3.7. Der må køres i bil langs det store ridehus på den side, der vender mod diget. Der skal dog køres langsomt og holdes god afstand til ridehuset. Hvis man har ærinder i de røde stalde må man også gerne køre sin bil dertil ved at køre på stien langs den store bane. Der må ikke køres bil på den anden side af det store ridehus, dvs. mellem ridehuset og rotunden.  (Tilføjet: 5/2-21). 


4. Benyttelse af ridehuse, ridebaner og rotunde:  
4.1.
Klubbens faciliteter må kun benyttes af personer med gældende medlemskab og facilitetskort. Såfremt man ikke kan fremvise gyldigt facilitetskort vil man blive bedt om at forlade klubbens område. Alle klubbens medlemmer kan spørge andre brugere af faciliteterne om fremvisning af gældende medlemskab og facilitetskort.
4.2. De forskellige faciliteter kan bookes til forskellig brug via klubbens hjemmeside.
4.3. Hvis du ønsker at have en hest/pony løs må det kun foregå i rotunden eller i det lille ridehus og her kun hvis ingen andre ønsker at benytte ridehuset imens – med mindre man har booket tid til løs hest/pony. En hest/pony må aldrig være uden opsyn i/på klubbens faciliteter. Nødstop bør være aktiveret ved løs hest/pony i det lille ridehus.
4.4. Ved motionering af særligt urolige/urutinerede heste/ponyer, bør man sørge for, at det foregår uden særlig gene for andre medlemmer.  
4.5. I ridehusene er der monteret en klokke, og når denne er aktiveret, skal alle ryttere ride på samme volte og skifte volte, når klokken ringer. Klokken anvendes for at gøre det sikkert at ride i ridehusene i primetime. Klokken er aktiveret på følgende tidspunkter:  
I det store ridehus: mandag, onsdag og fredag kl. 16-20.  
I det lille ridehus: tirsdag og torsdag kl. 16-20.  
Hvis der er færre end 5 ryttere i ridehuset, og der ikke undervises, kan rytterne aftale at ignorere klokken. Det kræver dog fuld enighed. Ryttere, der får undervisning af klubbens faste undervisere, behøver ikke følge volten, men skal ride inden om de andre, så dem der følger klokken, har hovslaget.
4.6. Ryttere mødes venstre mod venstre og der skridtes hovedsagligt på hovslaget.  
4.7. Der skal altid råbes: ”Åbner” inden man åbner porte til ridehusene. Porte og døre til ridehusene skal altid lukkes efter passage for at undgå udtørring af bunden.
4.8. Ridehuse/ridebaner kan lukkes og aktiviteter inddrages ved stævner og kurser. Information herom vil blive formidlet i nyhedsbrev og på hjemmesiden.
4.9. Der skal altid gives plads til frivilligt arbejde (fx harvning) i/på faciliteterne. Harvning foregår oftest mellem kl. 07:00 og 09:00 eller efter kl. 20:00, men der skal gives plads på alle tidspunkter.
4.10. I det store ridehus, er det kun tilladt at trække heste/ponyer, når der skal samles gødning. Det er tilladt at trække heste/ponyer i det lille ridehus.  
4.11. Der skal altid samles gødning inden man forlader ridehusene eller rotunden (gælder ikke for tilskuere/undervisere). Det gælder også selvom ens engen hest/pony ikke har efterladt noget. Mind gerne dine klubkammerater om det, hvis de glemmer det. Når trillebørene er fyldte skal de tømmes på møddingen. Der skal altid tages hensyn til dem, der samler gødning og tømmer trillebøre.
4.12. Longering er tilladt i det lille ridehus og i rotunden. Der kan bookes tid hertil via hjemmesiden. Longering uden booking er kun tilladt, hvis det ikke er til gene for andre medlemmer. De tilstedeværende skal derfor spørges. Kommer der nye ryttere i ridehuset, efter påbegyndt longering, er det tilladt at færdiggøre dette, dog maksimalt 20 min. Der må altså ikke longeres i det store ridehus eller på nogle af udendørsbanerne. 
4.13. Longering i rotunden må max vare 20 min, hvis andre gør opmærksom på, at de står i kø til rotunden. Der må kun være en pony/hest ad gangen i rotunden og det er ikke tilladt at ride i rotunden.
4.14. Ridehusplaner samt ridehusregler kan findes på hjemmesiden og i ridehusene.


5. Springning: 
5.1. Springundervisning i KRK foregår tirsdag og torsdag, i det store ridehus i vinterhalvåret og fortrinsvis udenfor i sommerhalvåret. Ridehuset/springområdet er lukket for andre imens.    
5.2. Opvarmning til springundervisning skal foregå, hvor undervisningen finder sted (eller på den store udendørsbane i indendørssæsonen).   
5.3. Hvis man ønsker at springe på andre tidspunkter, kan det gøres således:
På den store udendørsbane: Her skal alle ridende på banen dog spørges først, også de der rider inden for dressurhegnet.
I det lille ridehus: Når der er booket tid hertil via hjemmesiden.
Der skal ved springning i klubben altid være en voksen til stede på jorden.
Der må ikke springes udendørs efter mørkets frembrud.
5.4. Løsspringning må kun foregå i det lille ridehus og kun ved booking af en tid hertil.  
5.5. Springbomme skal altid sætte op efter brug, da de går i stykker af at ligge på jorden.
5.6. Der må ikke springes på den store bane mens, der er undervisning af en af KRKs faste undervisere (Tilføjet 15. marts 2021).

 
6. Undervisning:
6.1. Klubben stiller en række faste undervisere til rådighed, man som medlem kan tilmelde sig hos. Som medlem kan man også booke tid til egen underviser i både spring og dressur.  
6.2. Egen underviser i dressur, skal undervise med headset og stå bag barrieren, hvis der er andre til stede. Ved egen underviser i dressur, skal rytteren følge klokken, hvis denne er aktiveret.
6.3. Egen underviser, behøver ikke være medlem af KRK.  
6.4. Det er kun klubbens faste undervisere, der må opholde sig inde på banen, når der undervises. Ved mange ryttere på banen skal underviseren som udgangspunkt trække mod/bag barrieren af sikkerhedsmæssige årsager.  
6.5. Ryttere skal vise hensyn til underviserne.
6.6. Der må kun undervises af én person ad gangen pr. ridebane/ridehus.
6.7. Underviserne er selv ansvarlige for at indberette deres indkomst til Skatteforvaltningen.

7. Booking:
7.1. Alle bookingmuligheder kan ses på hjemmesiden under ”Medlemmer.”
7.2. Alle klubbens medlemmer kan booke en tid via klubbens bookingportal.
7.3. Regler for hver bookingmulighed fremgår på bookingportalen.
7.4. Bookingmuligheder kan inddrages i forbindelse med stævner, kurser og lignende. 

8. Kørsel med hestevogn:
8.1. Der må køres med hestevogn i skridt på kørevejene i KRK. Der må desuden køres med 1-spand på den store udendørsbane, når der er booket tid til det via bookingportalen. Der skal altid tages hensyn til evt. andre heste og ikke køres for tæt på. Det kræver medlemskab og facilitetskort at måtte køre med vogn på den store bane. Der må kun køres med vogn på banen i dét tidsrum, der er booket til det. 

 

Tidligere ordensreglement kan ses her